МЕНЮ

ГОЛОВНА

СХІДНОСЛОВ'ЯНСЬКА ФІЛОЛОГІЯ

РЕДКОЛЕГIЯ

ВИХІДНI ДАНI

Інформація для авторів

Шановні колеги! Запрошуємо вас взяти участь у створенні чергового випуску наукового збірника «Східнослов’янська філологія». До розгляду приймаються праці філологічного спрямування (мовознавство, літературознавство, перекладознавство, текстознавство тощо) і ті, що пов’язані з питаннями методики викладання мови та літератури. Проблематика статей, які приймаються до публікації, має широкий спектр. Матеріали розвідок не обмежені суто східнослов’янським територіальним принципом і можуть бути присвячені різним європейським мовам та національним літературам. Робочі мови збірника – слов`янськi мови, англійська, французька, німецька, іспанська. Редакційна колегія збірника послуговується принципами об’єктивності й неупередженості щодо відбору статей для публікації, дотримується змістових, технічних і етичних вимог, забезпечує процедуру «сліпого» рецензування», не порушує авторських і суміжних прав, протидіє використанню плагіату, публікуванню однієї статті у кількох виданнях, сповідує принцип колегіальності в ухваленні рішень щодо тієї чи іншої наукової розвідки. Редакційна колегія залишає за собою право редагувати й скорочувати текст статті, повертати на доопрацювання, приймати повторно після урахування виправлень, указаних рецензентом. Представлена в статтях інформація може не відповідати поглядам редакції. За її зміст і достовірність відповідальність несуть автори. До збірника приймаються лише оригінальні праці, які раніше не були опубліковані. У випадках використання та цитування результатів розвідок і текстів інших осіб необхідно робити посилання на джерела запозичень.

Редакційна колегія буде вдячна тим, хто дотримуватиметься встановлених правил подання матеріалів для публікації. Вимоги до оформлення тексту статті:

Обсяг – 10-16 сторінок (формат А4);

Шрифт: Times New Roman, кегель (розмір літер): 14; інтервал: 1,5;

Абзац – 1,25 см; береги: зліва, зверху, знизу, справа – 2 см; сторінки не нумеруються.

Загальні вимоги Послідовність розміщення структурних елементів у статті:

код УДК (зліва);

НАЗВА СТАТТІ (відцентрована);

прізвище, ім’я, по батькові автора (-ів) статті (не більше двох осіб);

науковий ступінь, вчене звання (за наявністю), посада, місце роботи/навчання, електронна адреса;

код ORCID ID. Якщо автор не зареєстрований в ORCID, необхідно обов’язково створити обліковий запис за посиланням http://orcid.org/

Тексту статті передують анотації двома мовами: українською (обсяг – 500 друкованих знаків) із зазначенням автора, назви статті та ключовими словами (від 5 до 7 слів), англійською (обсяг – 1200-1600 друкованих знаків) із зазначенням автора, назви статті та key words (від 5 до 7 слів);

Текст статті. Посилання в тексті подаються в квадратних дужках із зазначенням порядкового номеру джерела зі списку літератури та номеру сторінки: [3, с. 37–38], багатотомні джерела – [5, т. 2, с. 53] (функція «виноска» не використовується!!!).

Після тексту статті: ЛІТЕРАТУРА (за алфавітом).

Текст статті набирається без переносів, табуляції, колонтитулів та зносок.

Вірші друкуються з абзацним відступом 4 см;

Список використаної літератури оформлюється згідно розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». (Дивіться, наприклад: http://aphd.ua/pryklady-oformlennia-bibliohrafichnoho-opysu-vidpovidno-do-dstu-83022015/).

Редакційна колегія приймає до друку лише наукові статті, які мають такі необхідні елементи:

1) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

2) аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

3) формулювання цілей статті;

4) виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

5) висновки дослідження і перспективи подальших розвідок у визначеному напрямі.

Відповідні компоненти статті слід виділяти в тексті жирним шрифтом.

Дотримання всіх вимог є обов’язковим.

Вартість 1 сторінки – 60 грн. Статті докторів наук без співавторства друкуються безкоштовно.

Вартість 1 сторінки – 60 грн. Статті докторів наук без співавторства друкуються безкоштовно.

До редколегії подаються 1) відомості про автора: прізвище, ім’я, по батькові; учений ступінь, звання; місце роботи і посада; домашня адреса, контактний телефон, адреса, e-mail;

2) для осіб, які не мають наукового ступеня, – рецензія наукового керівника або наукового консультанта;

3) стаття, оформлена згідно вказаних вимог.

Статті надсилаються на електронну адресу до 15 березня 2021 р.: east_philology@ukr.net.

Питання можна поставити координаторам за телефонами: +38 (099) 946-85-76 (доц. Архіпова Ірина Михайлівна – лінгвістика), +38 (095) 456-50-14 (проф. Комаров Сергій Анатолійович літературознавство).

Оплата друку статті здійснюється після рецензування і повідомлення редколегії про прийняття до публікації.

Оплата проводиться у гривні переказом коштів через термінали ПриватБанку або систему «Приват24» на картку 4149 4391 0763 6882,

отримувач – Комаров Сергій Анатолійович (095-456-50-14). Будь ласка, одразу надішліть підтвердження платежу (дата, час і сума оплати за публікацію) на адресу:

kamis2007SA@ukr.net, вказавши призначення платежу – «оплата за статтю».

 

Сайт iнститута